Suggestions

  Termékek És Szolgáltatások Értékesítésére Vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

  A Signify Hungary Kft

   1. Ajánlat, Visszaigazolás, Megállapodás


   (a) A jelen Általános Szerződési Feltételek ("Feltételek”) alkalmazandók az összes termékek vagy rendszerek eladására vagy szállítására (”Termékek”) és az összes szolgáltatások nyújtására („Szolgáltatások”) beleértve a szoftvereket is, ha azokat szolgáltatásként nyújtják) Önnek, mint vevőnek („Vevő”) a Signify Hungary Kft. (“Signify”) által, és ennél fogva minden Ajánlat vagy Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. A Vevő által a Signify-tól Termékek vagy Szolgáltatások megrendelése a jelen Feltételek elfogadását jelenti még abban az esetben is, amennyiben ezen Feltételek esetlegesen a megrendelés napján módosultak. Az alábbiak szerint “Megállapodás” jelent minden Termékek és/vagy a Szolgáltatások szállítására, forgalmazására, eladására, vagy licencbe adására a Signify és a Vevő között létrejött írásbeli megállapodást, illetve bármely a Vevő által kiadott és a Signify által elfogadott megrendelését; az „Ajánlat” jelenti bármely a Signify által a Vevőnek adott árajánlatot, javaslatot vagy ajánlatot.

   (b) Termékek vagy Szolgáltatások tartalmazhatnak web vagy mobil alkalmazásokat, melyekre további felhasználási feltételek (”További Felhasználási Feltételek”), vagy szoftvereket, melyekre további (végfelhasználói) szoftver licenc feltételek (”EULA”) vonatkozhatnak akár a Signify-é, akár leányvállalatáé, vagy harmadik feleké. Az ilyen EULA vagy a További Felhasználási Feltételek a web vagy mobil applikációkkal vagy a szoftverekkel együtt kerülnek rendelkezésre bocsátásra, ha alkalmazandó. Ha az EULA vagy a További Felhasználási Feltételek másként nem rendelkezik az ilyen EULA vagy a További Felhasználási Feltételek a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A szoftverek nem kerülnek a Vevő részére eladásra, hanem azok a licenc alapján a jelen megállapodás 10. pontja szerinti licenc feltételek alapján használhatóak.

   (c) A jelen Feltételek valamint bármely Megállapodás, vagy Ajánlat eltérése vagy ütközése esetén az ilyen Megállapodás, vagy Ajánlat rendelkezései az irányadók. A web vagy mobilapplikációkkal, illetve a szoftverekkel kapcsolatos ütközés esetén minden esetben a További Felhasználási Feltételekben vagy az alkalmazandó EULA-ban foglaltak az irányadók.

   (d) A “megállapodott”, “jóváhagyott”, „visszaigazolt”, „elfogadott”, "tájékoztatott”, “értesített” vagy “értesítés” kifejezéseket és minden hasonló jelentésű okiratot vagy cselekményt úgy kell érteni, hogy azt írásbeli formában kell megtenni, ahol “írásban” alatt azt kell érteni, amely kézírással, gépírással, nyomtatással, vagy elektronikusan készült, és amelyet állandó nyilvántartásban rögzítenek. A "magában foglalja" vagy "beleértve" kifejezéseket a megelőző szavak általánosságát semmiben nem korlátozva kell értelmezni.

   (e) A Vevő megrendelésében, általános utasításában, vásárlási feltételeiben vagy írásbeli nyilatkozatában található bármely eltérő vagy további feltételt a jelen Feltételek lényeges módosításának, és mint ilyet kifejezetten visszautasítottnak kell tekinteni, és amely érvénytelen és hatálytalan. A szállítás vagy a teljesítés megkezdése nem értelmezhető a Vevő bármely feltételének elfogadásaként. A szerződés teljesítése során alkalmazott gyakorlat vagy a szokásos kereskedelmi gyakorlat nem alkalmazandó a jelen Feltételek módosítására.

   (f) Jelen Feltételeket a Signify bármikor módosíthatja a frissített változat honlapján történő közzétételével, azzal hogy a Megállapodásra vagy az Ajánlatra a Megállapodás vagy az Ajánlat hatályba lépésének a napján hatályos Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.

   (g) A Signify Ajánlatai az Ajánlatban meghatározott időtartamon belül, vagy amennyiben időtartam nincs meghatározva, az Ajánlat dátumától számított harminc ( 30 ) napon belül fogadhatók el azzal, hogy a Signify bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja, bármely Ajánlatát mielőtt a kézhez kapná a Vevő elfogadását egy adott Ajánlat vonatkozásában. A Vevő megrendelését mindaddig nem lehet a Signify által elfogadottnak tekinteni, amíg azt a Signify vissza nem igazolta.

   (h) Kizárólag a Vevő felelős a megrendelések pontosságáért beleértve a Termékek és Szolgáltatások specifikációját, konfigurációját vagy egyéb követelményeit valamint ( a Signify által nem engedélyezett ) más termékekkel együtt való használhatóságért, azokkal való kompatibilitásért és interoperabilitásért valamint egy speciális célra való használhatóságáért. A Vevő szavatolja, hogy az az információ, amelyet a Signify-nak valamely Megállapodás alapján nyújt teljeskörű, pontos és valós, továbbá a Vevő tudomásul veszi, hogy a Signify teljeskörű, pontos és valós  tájékoztatásának vagy utasításának  elmulasztása hátrányosan befolyásolhatja a Signify azon képességét, hogy egy Megállapodásból fakadó kötelezettségeit teljesítse, illetve jogait gyakorolja.

   (i) A Signify által készített bármely katalógus, specifikáció, árlap vagy ezekhez hasonló dokumentáció szigorúan csak kényelmi célokat szolgál és nem minősül Ajánlatnak. Ha a Signify úgy véli, hogy az ilyen dokumentáció a nyomtatás időpontjában teljeskörű és pontos azonban annak hibamentességéért szavatosságot nem vállal. A Signify nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek mérésekkel, leírásokkal, alkalmazásokkal, ajánlásokkal illetve ehhez hasonlókkal kapcsolatosan keletkeznek.

   (j) A Termékeket a Signify a katalógusaiban meghatározott standard funkciók, stílus és méret szerint vagy a speciális illetve a megrendelésre készített Termékek esetén a Signify tervrajzai és specifikációi szerint szállítja le. Amennyiben ellentmondás van a Vevő megrendelése és a Signify Vevő által jóváhagyott tervrajza és specifikációja között, akkor ez utóbbi az irányadó.

   (k) A Signify Ajánlatában, a Megállapodásban, vagy más formában szereplő feltételezések, kizárások és minősítések vagy kivételek meghatározzák a Megállapodást és azokat a Megállapodás részének kell tekinteni, amelyek segítik annak értelmezését és végrehajtását.

   (l) Ha egy Megállapodás teljesítése valamely javaslat, dizájn, leszállítandó dolog, tervezés, vagy bármilyen más intézkedés (tervezet) Vevő általi jóváhagyásától, megerősítésétől vagy elfogadásától függ, akkor a Vevő a Megállapodásban meghatározott határidőn belül, amennyiben ilyen határidő nincs meghatározva, akkor a Signify kérésének kézhezvételétől számított 7 (hét) napon belül köteles azt megtenni, amennyiben e határidő alatt nem érkezik válasz, akkor azt Signify kérésében foglaltak szerint a Vevő általi jóváhagyottnak, megerősítettnek vagy elfogadottnak kell tekinteni.

   (m) Abban az esetben ha a Vevő továbbértékesíti a Termékeket, vagy a Termékeket és /vagy Szolgáltatásokat beépíti az ajánlataiba a saját ügyfelei részére Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Termékek vagy Szolgáltatások vásárlói vagy végfelhasználói megfeleljenek a Megállapodás és a jelen Feltételek szerinti Vevőre vonatkozó valamennyi lényeges kötelezettségnek és ezeknek a Megállapodásoknak a rendelkezései azok összes vásárlójával vagy végfelhasználójával  összhangban legyenek a Megállapodással és a jelen  Feltételekkel ennek hiányában a Vevő köteles a Signify-t és annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, jogutódait és megbízottait, kártalanítani valamennyi veszteség, kötelezettség, költség (beleértve a jogi költségeket is) valamint a nem teljesítésből eredő vagy azzal kapcsolatos költségeket is.

   2. Árak, Fizetési Feltételek


   (a) A Signify által eladott Termékek és/vagy nyújtott Szolgáltatások ellenértékeként a Vevő az összes árakat és díjakat (”Árak”) a Megállapodással és a jelen 2. ponttal összhangban köteles megfizetni. Az Árak magyar forintban és eltérő megállapodás hiányában Ex Works Signify gyár (INCOTERMS utolsó verzió) paritással értendők. Az alkalmazandó INCOTERMS eltérő rendelkezése hiányában az Árak nem tartalmaznak semmilyen jelenlegi, vagy a jövőben bevezetésre kerülő adót, vámot, illetéket vagy egyéb közterhet, beleértve a kormányzat által kivetett hozzáadott értéken alapuló vagy ahhoz hasonló adókat és Signify jogosult ezeket az Árakhoz hozzáadni, vagy külön kiszámlázni, és amelyeket a Vevő köteles a Signify kérésére haladéktalanul megtéríteni.

   (b) Signify fenntartja a jogot arra, hogy a Vevő értesítésével módosítsa a még le nem szállított Termékek, és/ vagy még nem teljesített Szolgáltatások Árait, tükrözve a költségeinek több mint 5 %-os (öt százalékos) módosulását, beleértve különösen, a devizaárfolyam-ingadozásokat, a nyersanyagokat, egyéb gyártási és forgalmazási költségeket, illetve a munkaerő-költségeket, amelyek az Ajánlat, vagy a Megállapodás kelte és a Termékek leszállítása és/vagy a Szolgáltatások teljesítése között léptek hatályba. Fentieken túl, ha egy Megállapodás időtartama meghaladja a 12 (tizenkettő) hónapot, a Signify módosíthatja az Árakat, minden egyes év április 1. napjától hatályosan, (i) a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári év 12 hónapjára közzétett harmonizált teljes fogyasztói árindexnek (www.ksh.hu) megfelelően és (ii) hogy tükrözze az Ajánlat keltét követően a magyar forint és az euro átváltási árfolyamának 5%-ot meghaladó mértékű módosulását.

   (c) Bármely a Signify által korábban elfogadott megrendeléstől történő elálláshoz, annak módosításához, vagy a Vevő oldaláról felmerült késedelemhez a Signify előzetes jóváhagyása szükséges, mely jóváhagyás nem érinti a Signify Megállapodás szerinti vagy jogszabályok szerinti jogait vagy jogorvoslati lehetőségeit Amennyiben a Vevő kérésére a Signify elfogadja a Megrendelés vagy a Megállapodás bármilyen ilyen módosítását beleértve a Termékek és/vagy Szolgáltatások tekintetében a (részleges) elállást, késedelmet, vagy felfüggesztést, a design, a minőség, a szabvány, a mennyiség, a gyártási vagy teljesítési hely (beleértve a sorrendet, a mennyiségeket és az időzítést) kiegészítését, kihagyását, változtatását, helyettesítését, vagy módosítást (együtt. " Módosítás”) vagy a Módosítás (i) az alkalmazandó jogszabályok, előírások vagy ipari szabványok változása, (ii) vészhelyzet, (iii) a Vevő által adott helytelen vagy hiányos adatok, vagy (iv) a Vevő bármely, Megállapodásból eredő kötelezettségének be nem tartása miatt szükséges a Vevő köteles a Signify-nak annak felszólítására haladéktalanul megtéríteni az ilyen Módosítással kapcsolatban felmerült összes költségét és kiadását.

   (d) Signify Vevő részére a számlát Termékek szállítását, illetve a Szolgáltatások teljesítését követően állíthatja ki. A Signify jogosult azt kérni a Vevőtől, hogy (i) előre meghatározott napokon teljesítse a fizetési kötelezettségeit, (ii) az Árat részben vagy egészben előre fizesse meg (iii) a számlákat külön meghatározott fázisonként, időszakonként, vagy a teljesítés ütemei szerint fogadja be. A Vevő a fizetést a számla kiállításának napjától számított 30 (harminc) napon belül a Signify által megjelölt bankszámlára köteles teljesíteni. A Vevő a teljes esedékessé vált összeget - beszámítás, ellenkövetelés, levonás vagy (adó) visszatartás nélkül - köteles megfizetni a Signify részére.

   (e) Abban az esetben, ha Vevő az esedékesség időpontjában a Megállapodás alapján bármely esedékes fizetési kötelezettségét nem teljesíti, függetlenül attól, hogy a Signify hivatalos fizetési felszólítással élt-e vagy sem, a Signify számára rendelkezésre álló egyéb jogok és jogorvoslatokon kívül, a megengedett mértékben az alkalmazandó jog szerint: (i) a Vevő összes tartozását fizetendőnek és  nem vitatottnak  kell tekinteni; (ii) a Vevő köteles tizennyolc (18%) százalékos éves kamatot vagy a törvényes késedelmi kamatot  fizetni a Signify-nak attól függően, melyik a magasabb mértékű, minden esedékessé váló összegre az esedékesség napjától, az esedékesség lejártát követően mindaddig, amíg a teljes összes nem kerül megfizetésre a Signify részére, továbbá meg kell térítenie a Signify részére a behajtással kapcsolatban felmerül összes költséget, beleértve az ügyvédi díjakat; és (iii) a Signify törölheti a Vevő részére nyújtott összes hitelét és követelheti a Vevőtől, hogy nyújtson (további) megfelelő biztosítékot, fizesse előleget, vagy óvadékot valamint további feltételes fizetési feltételeket alkalmazhat, vagy gyorsíthatja a fizetési ütemezést bármely rendezetlen teljesítés tekintetében.

   (f) A Signify bármilyen olyan összeget beszámíthat és levonhat bármely olyan összegből, amelyet a Signify (vagy bármelyik leányvállalat) bármely Megállapodás alapján a Vevőnek köteles fizetni, vagy bármilyen a Vevő által fizetett előlegekből vagy óvadékokból. Abban az esetben, ha a Signify a különböző pénznemben lévő összegeket számítja be, akkor az általában használt deviza átváltási árfolyamokat alkalmazza.

   3. Termékek Szállítása; Szolgáltatások Teljesítése

    

   (a) Eltérő megállapodás hiányában a Termékek Ex Works Signify létesítmény (INCOTERMS legújabb verziója) paritással kerülnek leszállításra. A Signify a Szolgáltatásokat a Megállapodásban rögzített helyszín(ek)en teljesíti. A Signify által megadott vagy tudomásul vett szállítási időpontok csak hozzávetőlegesek, és a Signify nem felel, és nem szegi meg a kötelezettségét Vevő felé, amennyiben a szállítás vagy a teljesítés késedelmesen történik, feltéve, ha a Signify megteszi a kereskedelmileg indokolt erőfeszítéseket ezen időpontok betartása érdekében. Késedelem esetén a Signify kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz a Termékek szállítására vagy a Szolgáltatások (adott esetben) elvégzésére olyan időtartamon belül, amely a késedelem oka miatt, ésszerűen szükséges, és amennyiben ezt elmulasztja, akkor a Vevő egyedüli és kizárólagos joga, hogy elálljon a még le nem szállított Termékekre és a még nem teljesített Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésétől.

   (b) Vevő a Termék átvételét követően a szállítási dokumentációban azonnal, írásban köteles értesíteni a Signify-t a szállítás során okozott esetleges károkról, vagy hiányokról figyelembe véve a Signify vagy a fuvarozó vonatkozó utasításait. A Megállapodás alapján szállított összes Terméket a Vevő által, a Megállapodásnak megfelelően leszállítottként elfogadottnak kell tekinteni és a Vevő nem jogosult az elfogadás visszavonására, kivéve, ha a Vevő az állított meg nem felelőségről a leszállításától számított 7 (hét) napon belül értesíti a Signify-t. A fentiektől függetlenül a Termék annak leszállítását követő bármilyen használatát a Vevő vagy a Vevő ügyfele által a Termék Vevő általi elfogadásának kell tekinteni. A Signify választása szerint és ésszerű időn belül megszünteti a hibákat, javítással, az elérhető alkatrészek rendelkezésre bocsátásával, kicseréléssel, a hiányzó Termékek leszállításával, vagy a le nem szállított Termékek Vevő által kifizetett Árának jóváírásával.

   (c) A Kisebb Hibák nem adnak alapot a Termékek és/vagy Szolgáltatások átvételének megtagadására, vagy felfüggesztésére, azonban azokat a Signify ésszerű határidőn belül köteles kijavítani. "Kisebb hibák" alatt azokat a jelentéktelen hibákat vagy rendellenességeket kell érteni, amelyek alapvetően nem akadályozzák a Termékekre és/vagy Szolgáltatásokra meghatározott specifikációk szerinti megfelelő működést és rendes használatot.

   (d) A Signify módosíthatja a Termékek dizájn-ját, anyagát, használhatóságát, burkolatát, vagy megváltoztathatja a munkamódszereket, a kommunikációs rendszereket, a szoftvereket vagy a Szolgáltatások bármely egyéb elemét, valamint a Dokumentációt, feltéve, hogy ezek a változtatások nem befolyásolják lényegesen a Termékek vagy Szolgáltatások funkcionalitását. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Signify nem szavatolja a Termékek és Szolgáltatások elérhetőségét, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát, időszerűségét vagy teljesítményét. A Vevő nem használhatja a Termékeket és a Szolgáltatásokat és nem támaszkodhat azokra a Megállapodásban foglaltakon kívüli egyéb alkalmazásokhoz vagy célból.

   (e) Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termékek és Szolgáltatások bizonyos jellemzői vagy funkcionalitása a Signify által megjelölt harmadik fél szolgáltatók elérhetőségétől és megfelelő működésétől függhet, ideértve az energiaellátást, az adattárolást, az internet vagy összekapcsolhatósági és kommunikációs szolgáltatásokat is. Ezek nem a Signify ellenőrzése alatt állnak, és a Signify semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban.

   (f) A Vevő felelős minden az általa közvetlenül, vagy az általa bevont harmadik személy által a Signify részére valamely Megállapodással összefüggésben a Termékek leszállításával vagy a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban nyújtott információért, rendelésért, utasításért, alapanyagért, valamint nyújtott vagy teljesített cselekményekért. A Signify jogosult a Vevő által egy Megállapodás keretében átadott bármely információ pontosságára és teljességére, támaszkodni abban az esetben is, ha a Signify  adatgyűjtési, tervezési vagy felülvizsgálati szolgáltatásokat is nyújt. A Signify kérésére a Vevő köteles haladéktalanul bármely más információt, szolgáltatást vagy a Vevő irányítása alatt álló támogatást megadni, amennyiben az egy Megállapodás Signify általi teljesítése szempontjából lényeges

   (g) Abban az esetben, ha a Termékek szállításának vagy Szolgáltatás nyújtásának késedelme vagy megszakadása a Signify-nak fel nem róható okból vagy Módosítás miatt következik be, akkor a Signify teljesítésére vonatkozó határidőket megfelelően módosítani kell. A Signify (a 2. (c) pontban hivatkozott megnövekedett költségein felül) jogosulttá válik a késedelemmel összefüggő kárai és/vagy felmerült költségei a Vevő általi ésszerű mértékű megtérítésére.

   (h) Abban az esetben, ha a Megállapodás (minimális) raktárkészlet követelményeket ír elő a Signify számára, a Vevő köteles a Signify kérésére haladéktalanul megvásárolni az ilyen követelmények alapján raktáron tartott Termékeket

   4. A Termékek és a Szolgáltatások Használata


   (a) Vevő köteles a Termékeket és Szolgáltatásokat kizárólag azok tervezett céljára, és a használati utasításokban, útmutatásokban, jótállási feltételekben és az egyéb ezen Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó egyéb feltételekben meghatározott vagy a Signify vagy alvállalkozója személyzete („Személyzet”) által a Megállapodás teljesítésekor adott útmutatásoknak megfelelően használni. Vevő köteles a Signify által a Szolgáltatások teljesítéséhez használt helyszínt, a Signify által leszállított és/vagy használt berendezéseket jó és működőképes állapotban tartani, karbantartani és javítani, valamint megóvni a károsodástól vagy külső behatásoktól (beleértve a kábelezést, szerelvényeket és villanyellátást is).

   (b) Vevő köteles a webalkalmazásokat, mobil alkalmazásokat és szoftvereket a További Felhasználási Feltételek és/vagy EULA szerint használni és ahol alkalmazandó köteles biztosítani hogy a végfelhasználók is ezen feltételek szerint használják, és ahol alkalmazandó teljes körű, könnyen elérhető biztonsági másolatot készítsenek az ilyen telepített szoftverről. Szoftverhiba esetén a Vevőnek figyelmeztető jelzést vagy hibaüzeneteket kell biztosítania a Signify számára, és támogatnia kell a Signify-t a Megállapodás teljesítésével összefüggésben használt szoftver frissítésében vagy cseréjében.

   (c) A Vevő nem végez (vagy engedélyez) semmilyen tevékenységet a Signify által a Szolgáltatások teljesítéséhez leszállított és vagy azokhoz általa használt berendezésen, vagy szoftveren kivéve a specifikációknak megfelelően rendes használatot, vagy egyébként, ha azt a Signify előzetesen jóváhagyta. Bármely felhatalmazás nélküli tevékenység esetén, Signify felfüggesztheti a Szolgáltatásokat a berendezés eredeti megfelelő állapotba történő visszaállításáig, és a költségeket a Vevőre terhelheti a Módosítás alapján, továbbá a Signify bármely, az érintett Szolgáltatás alapján fennálló jótállási vagy szavatossági kötelezettsége ennek megerősítéséig megszűnik. Bármely a Signify tulajdonában álló berendezés módosítása is a Signify (vagy a licencadó) kizárólagos tulajdonát képezi, akkor is, ha az ilyen módosítást a Vevő hajtotta végre, vagy az ő érdekében hajtották végre.

   (d) Hacsak a Szolgáltatás kifejezetten nem tartalmazza, az adatfeldolgozó rendszerhez távoli eléréssel való kapcsolódással végzett Szolgáltatási tevékenységek esetén a Vevő saját költségére és kockázatára hozza létre a külső rendszerekhez való hozzáférést a Signify szolgáltatási személyzete (vagy alvállalkozói) részére. Vevő műszakilag felkészült személyzetet bocsát rendelkezésre, ha és amikor ez a Signify támogatása miatt szükséges, és amikor irányadó. A Vevő felhatalmazza a Signify-t hogy a Vevő IT infrastruktúráját használja és kapcsolódjon a meghatározott rendszerekkel és / vagy szolgáltatásokkal és azokkal adatokat cseréljen a Szolgáltatások teljesítése céljából.

   (e) Signify nem vállal felelősséget a Termékei vagy Szolgáltatásai bármelyikének hibájáért a várt teljesítmény meghiúsulásáért, előnyök, hatások vagy teljesítmény biztosításáért: amennyiben az az alábbiak valamelyikének a következménye (i) a Vevő nem tartja be a Megállapodásban foglalt feltételeket; (ii) az áramellátás meghibásodása vagy ingadozása; (iii) az összekapcsolhatósági és a kommunikációs technológiák megszüntetése  / leállítása; (iv) vis maior és egyéb szokatlan külső hatások; vagy (v) Módosítások.

   5. Tervezési Szolgáltatások; Dokumentáció


   (a)Amennyiben ez a Szolgáltatások részét képezi, a Signify a Felek által írásban megállapodott specifikációnak megfelelő tervezési szolgáltatásokat nyújt.  Eltérő megállapodás hiányában a tervezési szolgáltatásokból származó és a leszállított termékekre vonatkozó valamennyi Szellemi Tulajdonjog (a 10. § a) pontban meghatározottak szerint) kizárólag a Signify-t vagy az általa kijelölt személyt illeti meg. A Vevő nem használhatja, nem teheti közzé, nem másolhatja le és nem hozhatja nyilvánosságra ezeket a Signify előzetes jóváhagyása nélkül, amely hozzájárulás megadását a Signify bizonyos feltételekhez kötheti, beleértve az ésszerű díj megfizetését.

   (b)A Signify által a Termékekkel és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen formában, beleértve az elektronikus vagy nyomtatott formátumot is rendelkezésre bocsátott vagy létrehozott valamennyi dokumentáció, beleértve a használati utasításokat vagy útmutatókat, katalógusokat, specifikációs lapokat, adatokat, tervrajzokat, ütemterveket, dizájnokat, forráskódokat vagy bármely más olyan dokumentumot vagy információt, ("Dokumentáció"), továbbra is a Signify tulajdonában marad. A Dokumentáció nem kerül eladásra a Vevőnek hanem az a licenc alapján az alábbi 10. pont szerinti licencfeltételek alapján használható.  Eltérő megállapodás hiányában a Dokumentációban lévő és az ahhoz kapcsolódó valamennyi Szellemi Tulajdonjog a Signify vagy az általa kijelölt személy részére van fenntartva. A jelen Feltételekben foglaltak kivételével a Vevő nem használhatja, nem teheti közzé, nem másolhatja le és nem hozhatja nyilvánosságra a Dokumentációt.

   6. Telepítés és Szolgáltatások a Helyszínen

    

   Ez a rész akkor alkalmazandó, ha a Signify (vagy alvállalkozója) építési, kábelezési, vagy szerelési tevékenységet ("Telepítés" vagy "Telepít") vagy egyéb Szolgáltatásokat nyújt a Vevő tulajdonában vagy rendelkezése alatt álló telephelyen.

   (a) Vevő felelős a Signify által előírt követelményeknek megfelelő előkészítő munkálatok és helyszíni előkészületek időben történő befejezéséért. A Vevő köteles az egyeztetett Telepítés vagy egyéb Szolgáltatás helyszíni megkezdése előtt és oly módon, hogy a Signify a lehető leghatékonyabban és a megállapodás szerinti ütemterv szerint végezhesse azt el: (i) biztosítani és fenntartani a helyszíni feltételeket (beleértve az infrastruktúrát is); (ii) a szükséges információt, utasítást, ellenőrzést, felhatalmazásokat, jóváhagyásokat és engedélyeket biztosítani és értesíteni a Signify-t a kábelek, elektromos vezetékek, vízvezetékek vagy hasonlók elhelyezkedésére vonatkozóan, beleértve a fizikai jellemzőket, a jogi korlátozásokat és közművek helyeit; (iii) helyszíni hozzáférést biztosítani, ideértve a forgalomirányítást is, ha alkalmazandó; és (iv) valamennyi anyagot, szerszámot, szerkezetet és egyéb létesítményt a Signify rendelkezésére bocsátani és minden egyéb ésszerű segítséget pontosan és időben megadni, anélkül, hogy ebből a Signify-nak további költségei keletkeznének, az alkalmazandó jogszabályokkal, beleértve az összes vonatkozó egészségügyi és biztonsági, villamos és építési szabályzatokat összhangban.

   (b) Vevő nem hívhatja a Signifyot a helyszínre, mielőtt a 6. a) pont szerinti kötelezettségek megfelelően eleget nem tett. A napi több mint négy (4) órás várakozás esetén a Signify átütemezheti a teljesítést és felszámíthatja Vevőnek az adott teljes munkanapot az érintett erőforrások tekintetében. A Vevő köteles (i) a teljeskörűen képzett megbízottját a Signify részére biztosítani, ahogyan és amikor a helyszínen történő tevékenység végzéshez szükséges; (ii) a helyszíni munkavégzéshez szükséges közüzemi szolgáltatásokat (beleértve a gázt, a vizet, a villamos energiát és az internet kapcsolatot), a fűtést és a világítást biztosítani, (iii) a Személyzet számára megfelelő (egészségügyi felszereléssel ellátott), zárható helyiségeket valamint a helyszínen vagy annak közelében anyagok eszközök és műszereket elhelyezésére alkalmas tárolót biztosítani, (iv) leszerelni , összegyűjteni és a helyszínről elszállítani Termékekkel lecserélt anyagokat; és (v) segítséget nyújtania a Signify-nak a (teljesítmény) tesztelése során. A Signify kérésére esetén a Vevő köteles gondoskodni a helyszínen található létesítmények (ideértve a vízvezeték rendszerek) ideiglenes leállításáról.

   (c) A Telepítés vagy egyéb helyszíni Szolgáltatások befejezése után a Felek által megállapodott átadás átvételi jegyzőkönyvnek megfelelően a Signify értesíti a Vevőt. Abban az esetben, ha ilyen jegyzőkönyvről nem született megállapodás, a Telepítés vagy egyéb helyszíni Szolgáltatás befejezéséről szóló értesítésétől számított öt (5) napon belül a Vevő köteles ellenőrizni és tesztelni a Szolgáltatás beállíitásait, a Signify által leszállított és /vagy a telepített Termékeket és a 3 (b) és 3 (c) pontokban foglaltakra figyelemmel értesíteni a Signifyot bármilyen Hiba felmerülése esetén (a 9. pont (a) pontjában meghatározottak szerint), melynek elmaradása esetén úgy kell tekinteni, hogy a Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 5. (ötödik) napon Hiba nélkül elfogadta a Szolgáltatás beállításait, a Signify által szállított és/vagy telepített Termékeket. A Signify ésszerű időn belül kijavítja a bejelentett Hibákat a 9. pont szerint.

   7. Tulajdonjog és Kárveszély


   (a) A kárveszély a Vevőre (i) a Termékek Vevő részére történő a Signify általi leszállításakor az alkalmazandó INCOTERMS rendelkezéseivel összhangban; vagy (ii) ha ettől eltérően nem állapodnak meg a helyszínre szállításkor, a Signify által a Termékeknek a helyszínen történő Telepítésekor száll át.

   (b) Termékek tulajdonjoga a Vevőre akkor száll át, amikor e Termékek teljes vételárát a Signify (vagy a finanszírozója) hiánytalanul megkapta, és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben, a Signify teljes összegben megkapott minden más összeget, amellyel a Vevő Signify-nak tartozik bármely a Signify-jal (vagy bármelyik leányvállalatával) kötött megállapodás alapján. Amíg a Termékek tulajdonjoga nem szállt át a Vevőre, a Vevő nem (i) egyesítheti, ruházhatja át, vagy terhelheti meg a Terméket, vagy adhat bármely jogot vagy jogcímet a Termékre harmadik személyeknek, kivéve, ha jogot vagy jogcímet a rendes üzleti működés során biztosítja, fizetés ellenében vagy tulajdonjog fenntartása mellett és (ii) Vevő köteles biztosítani, hogy a Termékek, mint Signify tulajdonában álló Termékek azonosíthatók legyenek. A Vevő szerződésszegése esetén a Signify követelheti, hogy a Vevő a saját költségére (beleértve a leszerelési költségeket) bocsássa vissza a Signify birtokába mindazokat a Termékeket, amelyeknek a tulajdonjoga még nem szállt át, és a Vevő kötelezi magát, hogy mindenben együttműködik a Signify-jal, hogy képes legyen a Termékeit visszavenni és leszerelni, amennyiben szükséges, beleértve annak biztosítását, hogy a Signify (vagy képviselője) bármikor szabadon hozzáférhessen a Termékekhez és más a Signify által a Szolgáltatások teljesítéséhez leszállított vagy használt berendezésekhez azon a helyen, ahol a Vevő tárolja azokat.

   8. Vis Major


   A Signify nem vállal felelősséget amennyiben azt Vis major okozta. Amennyiben Vis major következik be Signify ezzel érintett teljesítése felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Vis maior fennáll. A “Vis maior” kifejezés alatt bármely a Signify ésszerű befolyásolásán túli körülményt vagy eseményt kell érteni, függetlenül attól, hogy az a Megállapodás megkötésekor előre látható volt-e, és amely esemény eredményeképpen a Signify-tól ésszerűen nem várható el, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen, beleértve elemi csapásokat , természeti katasztrófákat, beleértve a földrengést, a villámcsapást, a vihart, hurrikánokat, a tájfunokat, az árvizet vagy a vulkanikus tevékenységeket vagy a szélsőséges időjárási körülményeket, sztrájkokat, munkások kizárását a munkahelyekről, háborút, terrorizmust, politikai helyzetet, polgári zavargásokat, lázadásokat, szabotázst, vandalizmust, iparági hiányokat, gyártelep vagy gép üzemzavarát, áramellátás hibáját vagy megszakadását, informatikai  támadásokat és hekkelést, valamint a Signify olyan beszállítói vagy más olyan harmadik felek  nemteljesítését, amelyekre a Szolgáltatások támaszkodnak (beleértve az internet és kommunikációs szolgáltatásokat is).Amennyiben a Vis maior esemény időtartama meghaladja a 3 (három) egymást követő hónapot, (illetve abban az esetben amennyiben a Signify indokoltan úgy ítéli meg, hogy a késedelem várhatóan 3 (három) egymást követő hónapig tart) a Signify-nak jogában áll a Megállapodást részben vagy egészben felmondani, vagy attól elállni anélkül, hogy a Vevő felé kártérítési kötelezettsége keletkezne.

   9. Korlátozott Garancia és Jogi Nyilatkozat


   (a) A legtöbb esetben Signify a Termékeket az alkalmazandó általános korlátozott jótállási feltételekkel adja el, amelyet vagy a Termékekhez mellékel vagy a Signify honlapján tesz közzé, mint egy adott Termékre vonatkozó korlátozott jótállást. (Általános Jótállási Feltételek) . Minden olyan Termékért, amelyet a Signify értékesített, és amelyre nem vonatkozik az alkalmazandó Általános Jótállási Feltételek, a Signify a szállítástól számított 1 (egy) év jótállási időre  garantálja, hogy ezen idő alatt hibamentes lesz a Termék. A Signify által nyújtott bármely Szolgáltatás esetén, a Signify 30 (harminc) napos jótállási időt vállal a Szolgáltatás teljesítésétől számítva (kivéve a Telepítés esetét, mely eseten a 30 (harminc) napos jótállási idő a 6. (c) pontban meghatározott átadás- átvételt követően kezdődik .A "Hiba" (vagy "Hibás") kifejezés alatt a Termékre vonatkoztatva azt kell érteni, hogy a Termék anyag- vagy gyártási hiba miatt hibás, amelynek következtében a Termék nem működik a Signify által megadott teljesítmény specifikációknak megfelelően a Termék általános teljesítményének figyelembe vételével és a Szolgáltatásra vonatkoztatva pedig azt, hogy a Szolgáltatást nem hozzáértően és gondosan nyújtották.

   (b) Ha a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, a Signify nem nyújt garanciát a harmadik fél termékeire, az olyan termékekre, amelyen nincsenek megjelölve a PHILIPS védjeggyel, vagy a Signify tulajdonát képező védjeggyel, a harmadik fél szoftvereire, alkalmazásaira vagy szolgáltatásaira, valamint az egyedi, testreszabott Termékekre.

   (c) A Vevő tudomásul veszi, hogy az EULA vagy a További Felhasználási Feltételek korlátozhatják a szoftverre vonatkozó jótállási időt (beleértve a webes vagy mobil alkalmazásokat.

   (d) Annak érdekében, hogy a Vevő jogosulttá váljon érvényes jótállási igény előterjesztésére, köteles haladéktalanul, a jótállási idő lejárta előtt értesíteni a Signify-t az állítólagos Hibás Termékekről vagy a Hibás Szolgáltatásról. Ha a SIGNIFY A SAJÁT DÖNTÉSE ALAPJÁN ÚGY HATÁROZ, HOGY A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ALAPOS, AKKOR ÉSSZERŰ HATÁRIDŐN BELÜL, SAJÁT VÁLASZTÁSA SZERINT KÖTELES KIJAVÍTANI, VAGY KICSERÉLNI A HIBÁS TERMÉKEKET, ILLETVE ORVOSOLNI, VAGY PÓTOLNI BÁRMELY HIBÁS SZOLGÁLTATÁST. Ha a Signify ésszerű erőfeszítései ellenére a Hibás Termék nem javítható vagy cserélhető ki, illetve a Hibás Szolgáltatás nem orvosolható, vagy pótolható, a Signify köteles egy megfelelő összeget visszatéríteni, vagy a Vevő részére jóváírni a Vevő által fizetett pénzösszegekre ezen Hibás Termékért vagy a Hibás Szolgáltatásokért. JAVÍTÁS, CSERE VAGY JOGORVOSLAT AZ ALKALMAZANDÓ GARANCIAIDŐT NEM HOSSZABBÍTJA MEG. VEVŐ KÖTELES BESZEREZNI A SIGNIFY HOZZÁJÁRULÁSÁT BÁRMELY OLYAN TESZT SPECIFIKÁCIÓJÁHOZ, MELYNEK CÉLJA ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSA, HOGY A HIBA FENNÁLL-E. A Signify által rendelkezésre bocsátott cseretermékek formatervükben és/vagy specifikációjukban kisebb mértékben eltérhetnek, de ezek nem érinthetik az ilyen kicserélt Termék a használhatóságát. Bármely kicserélt vagy jóváírt Termékek tekintetében a Signify saját döntése szerint igényelheti a kicserélt vagy jóváírt Termék tulajdonjogát, és követelheti a Vevőtől, hogy ezeket juttassa vissza a Signify-nak, vagy kötelezheti a Vevőt arra, hogy a kicserélt vagy jóváirt Termékeket a saját költségén semmisítse meg.

   (e) VEVŐ VISELI A SIGNIFY-NÁL A GARANCIÁLIS JAVÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKET BELEÉRTVE A VEVŐ LÉTESÍTMÉNYEI RENDSZEREINEK, SZERKEZETEINEK ÉS MÁS RÉSZEINEK LESZERELÉSÉT ÉS CSERÉJÉT ÉS A HIBÁS TERMÉKEK LESZERELÉSÉNEK A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEIT. A Vevő nem küldhet vissza Terméket a Signify részére kivéve, ha azt a Signify írásban jóváhagyta vagy az alkalmazandó Signify Visszáru Szabályzatok ezt lehetővé teszik. Abban az esetben, ha a Signify úgy dönt, hogy a jótállási igény nem jogos, Vevő viseli a Signify-nál a kezelés és tesztelés valamint a visszaküldött Termékek szállítása során felmerült költségeket.

   (f) A Megállapodás szerinti Signify garanciák és jogorvoslatok érvényesíthetőségének feltétele (i) a Termékek megfelelő tárolása, telepítése, használata, üzemeltetése és karbantartása, minden esetben összhangban a Signify  által a Vevővel közölt felhasználói kézikönyvekkel, jótállási feltételekkel és egyéb utasításokkal vagy feltételekkel; (ii) pontos és teljes nyilvántartás vezetése a Vevő által az üzemeltetésről és karbantartásról a jótállási idő alatt és hozzáférés biztosítása a Signify részére ezen nyilvántartásokhoz; és (iii) a Termékek vagy Szolgáltatások módosítása vagy javítása kizárólag a Signify felhatalmazása alapján történhet. Az ezeknek a feltételeknek való meg nem felelés esetén a jótállás érvényét veszti. Signify nem felel a rendes elhasználódásért és a környezeti vagy stressz vizsgálatokért. Jelen 9. pontban biztosított jótállás nem vonatkozik az olyan kárra vagy teljesítés hibájára, amely bármely vis maior esemény,  visszaélés, helytelen használat, rendellenes használat, nem megfelelő tápegység, túlfeszültségek vagy ingadozások, korrozív környezetek, hanyagság, expozíció továbbá olyan használat vagy telepítés, amely  megsérti a Signify vagy bármely vonatkozó szabvány vagy szabályzat által előírt utasításokat vagy korlátozásokat eredményeként következik be.

   (g) A Megállapodás szerinti Signify-t érintő kártalanítási és jótállási rendelkezések önmagukban nem alapoznak meg semmilyen felelősséget harmadik személyek, vagy a nyilvánosság felé. A Megállapodás semmilyen módon nem értelmezhető úgy, hogy az bármilyen kötelezettséget, általános gondossági követelményt vagy felelősséget keletkeztet bármely személy vagy harmadik fél részére.

   (h) Amennyiben bármilyen Termékre vonatkozó visszahívás, átszerelés, frissítés, visszavonás vagy bármely más javító intézkedés szükséges, a Vevő teljes mértékben köteles együttműködni, és a Signify által előírt segítséget nyújtani. A Vevő köteles megőrizni a pontos nyilvántartásokat és a könyvelést, annak érdekében, hogy a Termék nyomon követhető legyen a Termék visszahívása vagy javító intézkedések esetén.

   (i) A MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG FELTÉTELEI SZERINT A 9. ,11, 12.(b) ,(c) és (d) PONTOK TARTALMAZZÁK A SIGNIFY ÉS LEÁNYVÁLLALATI TELJES FELELŐSSÉGÉT A HIBÁS TERMÉKEKÉRT VAGY A HIBÁS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A HIBA MIKOR JELENTKEZIK, ÉS HOGY AZ IGÉNY, BÁRHOGYAN IS HATÁROZTÁK MEG, SZERZŐDÉSEN, JÓTÁLLÁSON, KÁRTALANÍTÁSON, KÁROKOZÁSON VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI FELELŐSSÉGEN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS), SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS OKON ALAPUL, ÉS AZ KÖZVETLENÜL A VEVŐRE ÉS NEM A VEVŐ ÜGYFELEIRE, ÜGYNÖKEIRE VAGY KÉPVISELŐIRE TERJED KI. SIGNIFY KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT NYILATKOZATBÓL, AKÁR RÁUTALÓ MAGATARTÁSBÓL EREDEZTETHETŐ GARANCIAVÁLLALÁST, BELEÉRTVE BÁRMELY JOGSÉRTÉSÉRT VALÓ, ILLETVE ELADHATÓSÁGÉRT, VAGY EGY BIZONYOS HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT VALÓ BELEÉRTETT FELELŐSSÉGET. A GARANCIAVÁLLALÁS KERETÉBEN A KORLÁTOZOTT KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGEK ÉS JOGORVOSLATOK ALAPVETŐ CÉLJA A KOCKÁZATOK MEGOSZTÁSA A SIGNIFY ÉS A VEVŐ KÖZÖTT, AMELY KOCKÁZAT MEGOSZTÁS TÜKRÖZŐDIK AZ ÁRAKBAN.

   • 10. Szoftver Jogok, Dokumentáció és Szellemi Tulajdonjog


   (a) Ha a Vevő teljesíti a Megállapodásból és a jelen Feltételekből eredő összes kötelezettségét, akkor egy adott Termék és/vagy Szolgáltatás (beleértve az azokba beépített szoftvert) Signify általi eladása illetve nyújtása a Vevőnek egy Megállapodás alapján magában foglalja a Signify nem kizárólagos és át nem ruházható korlátozott licencét (az allicencbe adás joga nélkül) a Vevőnek bármely a Termékekre vonatkozó szellemi tulajdonjog (ideértve a szabadalmakat, használati mintákat, bejegyzett és nem bejegyzett formatervezési mintákat, szerzői jogokat, adatbázis jogokat, védjegyeket, domain neveket, üzleti titkokat, know-how-t, félvezető IC topográfiai jogokat és az előzőekre vonatkozó bármely bejegyzést, bejelentést, megújítást, meghosszabbítást, kombinációt, megosztást, fenntartást, vagy újbóli kibocsátást) alapján (együttesen: “Szellemi Tulajdonjog”) abban a korlátozott mértékben, amelyben a Szellemi Tulajdonjog a megvásárolt Termékbe vagy a Szolgáltatásba beépítésre, vagy beágyazásra került a Termék használatára és tovább értékesítésére abban a formában, amelyben a Termék eladásra került, (beleértve a  Dokumentációt) a Szolgáltatásokra vonatkozóan pedig a Szolgáltatások igénybe vételére (beleértve a  Dokumentációt) a vonatkozó Megállapodás hatálya alatt a Szolgáltatási leírás feltételeivel összhangban. A Megállapodásban kifejezetten biztosított jogokon kívül semmilyen Szellemi Tulajdonjog nem kerül átruházásra a Vevőre vagy harmadik félre.

   (b) A (beágyazott) szoftverekkel valamint más olyan alkalmazásokkal kapcsolatban amelyek a Vevő részére leszállításra kerültek, Vevő nem jogosult, és nem jogosult ezekre harmadik félnek engedélyt adni: (i)  lemásolni, reprodukálni, forgalmazni, módosítani, adaptálni, megváltoztatni, lefordítani, vagy abból származtatott művet létrehozni; (ii) az ilyen szoftvert vagy más művet átruházni, allicencbe adni, bérbe adni, bérelni, kölcsönbe adni, átengedni, közzétenni, vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátani; vagy (iii) az ilyen szoftvert más szoftverrel egyesíteni vagy beépíteni; vagy (iv) az ilyen szoftvert visszafejteni, szétszedni, szétszerelni, vagy abból egyéb módon megkísérelni kinyerni a forráskódot vagy annak algoritmikus természetét, vagy dekódolni, titkosítását feloldani, vagy a szoftverben lévő bármely biztonsági intézkedést semlegesíteni, vagy eltávolítani, illetve megkerülni a szoftver védelmét a Signify hozzájárulása nélkül, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten megengedik; (v) bármely olyan műveletet végezni a szoftveren olyan módon, amely megköveteli a szoftver, vagy az abból eredő bármely származékos mű Nyílt Forráskódú Feltételek szerinti licencét, beleértve különösen: (a) a szoftver vagy az abból eredő származékos mű egyesítését Nyílt Forráskódú Szoftverrel beépítéssel, összekapcsolással, vagy más módon; vagy (b) a Nyílt Forráskódú Szoftver használatát a szoftverből származtatott mű létrehozásához, ahol a "Nyílt Forráskódú Szoftver" jelent bármely olyan szoftvert, amely olyan nyílt forráskódú licenc feltételek alapján van licencbe adva, amelyek a mű használatánk, módosításának vagy forgalmazásának feltételeként megkövetelik: (1) a forráskód vagy a módosítása céljából előnyös más anyagok elérhetővé tételét, vagy (2) az engedély megadását származékos mű létrehozására, vagy (3) egyes figyelmeztetések vagy licenc feltételek másolását a származékos műben, vagy a  kísérő dokumentációban, vagy (4) jogdíjmentes licenc biztosítását  a bármely fél részére az Szellemi Tulajdonjogokra bármely műre, amely tartalmazza a művet, azzal egyesítve van, amelyhez szükséges a mű, vagy amely más módon, a művön alapul.

   (c) A Vevő tudomásul veszi, hogy a harmadik felek saját Szellemi Tulajdonjoggal rendelkezhetnek a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatosan. Vevő köteles bármiféle módosítás vagy változtatás nélkül reprodukálni a Signify vagy annak harmadik fél beszállítóinak bármely a szoftver vagy Dokumentáció, a Signify által átadott tulajdonjogi magyarázó feliratait.

   (d) A Signify szabadon felhasználhat a Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozóan a Vevőtől bármilyen módon származó, vagy a Vevő által a Signify-jal közölt bármilyen ötletet, javaslatot, visszajelzést vagy ajánlást ("Visszajelzés") anélkül, hogy a Vevő részére jogdíjat vagy bármilyen ellenértéket kellene fizetnie. Signify -ot illeti meg a Visszajelzéssel kapcsolatos összes Szellemi Tulajdonjog. Signify jogosult felhasználni a Szolgáltatások teljesítése során ént létrejött eredményeket, dolgokat és műveket saját maga reklámozására vagy promóciós célokra.

   11. Szellemi Tulajdonjog Kártalanítás


   (a) A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Signify-t, bármely olyan harmadik féltől származó igényről, amely azt állítja, hogy valamely a Signify által a Vevőnek szállított Termék és/vagy nyújtott Szolgáltatás sérti bármely harmadik fél Szellemi Tulajdonjogát. Ilyen értesítés esetén a Signify a saját választása szerint és saját költségén köteles vagy: (i) megszerezni a Vevőnek a jogot arra, hogy folytathassa ezeknek Termékeknek és/vagy Szolgáltatásoknak a használatát; vagy (ii) a Terméket azzal megegyező használati értékű, nem jogsértő termékre cserélni; vagy (iii) olyan módon módosítani az ilyen Terméket, hogy az már nem jogsértő; vagy (iv) kijavítani az ilyen Szolgáltatást; vagy (v) egy megfelelő mértékű visszatérítést adni, vagy jóváírni a Vevő részére az általa kifizetett pénzösszegre az ilyen Termékekért és/vagy Szolgáltatásokért.

   (b) ABBAN AZ ESETBEN, HA A 11. (a) PONTBAN HIVATKOZOTT IGÉNY ALAPJÁN BÁRMILYEN JOGI ELJÁRÁS INDUL, AKKOR A VEVŐ KÖTELES A SIGNIFY-NAK TELJES FELHATALMAZÁST ADNI ARRA, HOGY A SIGNIFY A SAJÁT VÁLASZTÁSA SZERINT ÉS SAJÁT KÖLTSÉGÉN ÁLLAPODJON MEG AZ IGÉNYRŐL, VAGY VÉDEKEZZEN AZ ELLEN. VEVŐ KÖTELES A SIGNIFY-NAK MINDEN OLYAN SEGÍTSÉGET MEGADNI, AMELYET A SIGNIFY AZ ILYEN IGÉNNYEL SZEMBENI VÉDEKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN INDOKOLTAN KÉR. VEVŐ AZ ILYEN IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN A SIGNIFY ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL NEM KÖTHET MEGÁLLAPODÁST ÉS SEMMILYEN KÖLTSÉGET VAGY KIADÁST NEM SZÁMOLHAT FEL A SIGNIFY-NAK.

   (c) Figyelemmel a 11. és a 12. pont rendelkezéseire a Signify megtéríti a Vevőnek az illetékes bíróság jogerős ítéletével megítélt kárait, amely ítélet azon alapul, hogy a Signify által egy Megállapodás alapján szolgáltatott Termék és/vagy Szolgáltatás a szolgáltatott formában közvetlenül sérti bármely harmadik fél Szellemi Tulajdonjogát, feltéve, hogy a jogsértés közvetlenül és kizárólag annak tulajdonítható, hogy a Vevő a Signify által a Megállapodás alapján szolgáltatott Termékeket és/vagy Szolgáltatást használta.

   (d) A MEGÁLLAPODÁSBAN FOGALT BÁRMELY ELLENKEZŐ RENDELKEZÉS ELLENÉRE A SIGNIFY NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS A SIGNIFY A JELEN 11. PONTBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGEI NEM ALKALMAZHATÓK: (I) BÁRMELY OLYAN HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK MEGSÉRTÉSE MIATTI IGÉNY, AMELY A VEVŐNEK ADOTT DIZÁJNJÁNAK, RAJZAINAK, LEÍRÁSAINAK ÉS UTASÍTÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS EREDMÉNYE; VAGY (II) BÁRMELY TERMÉK, TELJESÍTÉS, ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS OLYAN HASZNÁLATA, AMELY NINCS ÖSSZHANGBAN ANNAK SPECIFIKÁCIÓJÁVAL, VAGY BÁRMILYEN OLYAN IGÉNY, AMELY A TERMÉK, LESZÁLLÍTANDÓ DOLOGÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS A VEVŐ VAGY A VEVŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSÁBÓL VAGY ÁTDOLGOZÁSÁBÓL ERED; VAGY (III) BÁRMELY HARMADIK FÉL OLYAN SZELLEMI TULAJDONJOGA, AMELY A GYÁRTÁS, A TESZTELÉS VAGY ALKALMAZÁS SORÁN VALÓ  OLYAN ÖSSZESZERELÉSRE, ÁRAMKÖRRE, ÖSSZETÉTELRE, MÓDSZERRE VAGY ELJÁRÁSRA TERJED KI, AMELYEKNÉL A SIGNIFY ÁLTAL SZÁLLÍTOTT ILYEN TERMÉKEKET ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLHATTÁK; VAGY (IV) BÁRMELY OLYAN JOGSÉRTÉSI IGÉNY, AMELY A TERMÉKEKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ IPARÁGI SZABVÁNYNAK VALÓ MEGFELELÉSBŐL ERED.

   (e) A 11. d) pont szerinti jogsértésre alapozott igény esetén Vevő köteles teljes egészében kártalanítani a Signify-t minden ilyen jogsértésért megállapított kártérítés tekintetében, valamint köteles megtéríteni a Signify-nak az ilyen jogsértési perben vagy eljárásban a védekezéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget az esetleges megindítása érdekében, feltéve, hogy a Signify haladéktalanul írásban értesíti a Vevőt az ilyen jogsértési perről vagy eljárásról és – amennyiben ez kérik – teljes felhatalmazást ad az igény elleni védekezés irányítására.

   (f) ABBAN AZ ESETBEN, HA A SIGNIFY OLYAN ÉRTESÍTÉST KAP, AMELY EGY HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK MEGSÉRTÉSÉT ÁLLÍTJA, AKKOR A SIGNIFY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA VAGY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, IRÁSBAN FELFÜGGESZTHETI VAGY BESZÜNTETHETI A VEVŐ RÉSZÉRE A TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY AZOK OLYAN RÉSZÉNEK A SZÁLLÍTÁSÁT VAGY TELJESÍTÉSÉT, AMELYRE AZ ÉRTESÍTÉS VONATKOZIK ÉS A SIGNIFY NEM FELELŐS A VEVŐ FELÉ AZ ILYEN FELFÜGGESZTÉSÉRT VAGY BESZÜNTETÉSÉRT.

   (g) A 12. pontban meghatározott kizárások és korlátozások figyelembe vételével a fentiek tartalmazzák a Signify teljes felelősségét a harmadik fél Szellemi Tulajdonjogának megsértéséért a szállított Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

   12. Felelősségkorlátozás; Kártérítés


   (a) A SIGNIFY-NAK ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK A TERMÉK LESZÁLLITÁSÁBÓL VAGY SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL, VAGY EGYÉB MÓDON KELETKEZŐ TELJES FELELŐSSÉGE EGY MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ, VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES, BÁRMILYEN TIPUSÚ IGÉNYÉRT , BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN BÁRMELY KÁRTÉRÍTÉST, BÜNTETÉST, KÖTBÉRT (”KÖVETELÉSEK”) EGY MAXIMÁLT, TELJES ÖSSZESÍTETT ÖSSZEGIG KORLÁTOZOTT (”FELELŐSSÉG MAXIMUM”) AMELY NEM HALADHATJA MEG, (I) AZONTERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VEVŐ ÁLTAL MEGFIZETETT TELJES ÁRÁNAK 20%-ÁT (HÚSZ SZÁZALÉKÁT), AMELYEKRE A KÖVETELÉS VONATKOZIK, VAGY (II) 2,000,000 EUR-t AMELYIK ÖSSZEG AZ ALACSONYABB. ABBAN AZ ESETBEN, HA  SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA MEGHATÁROZOTT FÁZISOKBAN, IDŐTARTAMOKBAN, VAGY ÜTEMEKBEN („ÜTEM”) AMINT AZ A MEGÁLLAPODÁSBAN MEGHATÁROZÁSRA KERÜLHET, A FELELŐSSÉG MAXIMUM TOVÁBBI KORLÁTOZÁSRA KERÜL, MINDEN EGYES  ÜTEM A TELJES ÁRÁNAK 20 %-ÁBAN (HÚSZ SZÁZALÉKÁBAN) AZ ADOTT ÜTEMBŐL EREDŐ, VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES KÖVETELÉSÉRT.

   (b) A SIGNIFY SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, ELMARADT MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, HÍRNÉV ELVESZTÉSÉÉRT, GOODWILL ELVESZTÉSÉÉRT, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK VÉTKESSÉGEN, GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN VAGY BÁRMELY EGYÉB JOGCÍMEN ALAPULNAK, AKKOR SEM, HA A SIGNIFY-T TÁJÉKOZTATTÁK VAGY TUDOMÁSA VAN ARRÓL, HOGY ILYEN KÁROK FELMERÜLHETNEK.

   (c) ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A VEVŐ JOGOSULTTÁ VÁLJON A KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE, VEVŐ KÖTELES BÁRMELY KÖVETELÉSRE VONATKOZÓ IGÉNYÉT AZ ILYEN KÖVETELÉST MEGALAPOZÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZTÉTŐL SZÁMÍTOTT HARMINC (30) NAPON BELÜL BEJELENTENI A SIGNIFY-NAK, ÉS BÁRMELY ILYEN KÖVETELÉST A BEJELENTÉSTŐL SZÁMÍTOTT, EGY (1) ÉVEN BELÜL BÍRÓSÁG ELŐTT KERESETTEL ÉRVÉNYESÍTENI. BÁRMELY, A FENTIEKBEN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐEN BENYÚJTOTT VAGY BEJELENTETT KÖVETELÉS SEMMIS, ÉS MINT ELÉVÜLT KÖVETELÉS, BÍRÓSÁG ELŐTT NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

   (d) A korlátozások és kizárások csak a vonatkozó jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezései által megengedett mértékig alkalmazandóak.

   13. Titoktartás


   Vevő köteles a Signify által a Vevő tudomására hozott bármilyen műszaki, kereskedelmi és pénzügyi információt ( beleértve mindenfajta Ajánlatot és (pénzügyi) feltételt és adatot, valamint a Visszajelzést bizalmasan kezelni és nem fedheti fel ezeket az információkat harmadik félnek, és az ilyen információkat csak az Ajánlattal és/vagy a Megállapodással összefüggésben és semmilyen más célra nem használhatja, mint amiben a Felek megállapodtak.

   14. Export/Import Ellenőrzés


   (a) A Signify egyes ügyleteire export- vagy importfelügyeleti törvények és rendeletek vonatkozhatnak, amelyek megtiltják vagy korlátozzák bizonyos tételek (re)exportját  vagy továbbítását bizonyos országokba, szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek , mint például az ENSZ, az EU és a USA törvényei és rendeletei ("Export szabályozások"). A Termékek és / vagy Szolgáltatások (re)exportja vagy továbbítása, valamint a technikai segítségnyújtás, a képzés, a befektetések, a finanszírozás, a pénzügyi támogatás, a közvetítői tevékenység és a technológia licencbe adása minden tekintetben az alkalmazandó Export szabályozások hatálya és az Export szabályozásokért felelős illetékes hatóságok joghatósága alá tartozik. Ha bármely ilyen (re)exporthoz, vagy továbbításhoz kiviteli vagy behozatali engedély szükséges, vagy az az Export szabályozások alapján, más módon tilos vagy korlátozott, a Signify-nak a saját belátása szerint jogában áll a Vevővel szembeni kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni az engedély beszerzéséig vagy addig az időpontig, amig a korlátozás vagy tilalom tart, vagy felmondani a Megállapodást (annak a vonatkozó részét) anélkül, hogy a Vevő felé bármiféle felelősséggel tartozna.

   (b) A Vevő köteles alkalmazni az összes kiviteli ellenőrzési korlátozásokat a harmadik felekkel szemben, ha a Termékek és / vagy szolgáltatások harmadik feleknek kerülnek (re)exportra vagy továbbításra. A Signify kérésére, és ha azt az Export szabályozások előírják a Vevő köteles értesíteni a Signify-t a Termékek bármely re)exportjáról vagy továbbításáról, annak érdekében, hogy megfeleljenek az Export szabályozások és minden egyéb a Termékek értékesítésére irányadó szabályozások rendelkezéseinek, ideértve a Termékek nyomonkövethetőségének követelményeit, amelyek vonatkozhatnak a Signify-ra. Vevő nem bocsáthat ki semmilyen a korlátozó jellegű kereskedelmi gyakorlatot vagy bojkottot támogató nyilatkozatot vagy igazolást.

   15. Engedményezés, Jogátruházás


   (a) A VEVŐ SEM A MEGÁLLAPODÁST SEM AZ ABBÓL EREDŐ SEMMILYEN JOGÁT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT NEM ENGEDMÉNYEZHETI VAGY RUHÁZHATJA ÁT A SIGNIFY ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL.

   (b) A SIGNIFY A VEVŐ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL (ÉS AMENNYIBEN A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT HOZZÁJÁRULÁSA VAN SZÜKSÉG AZ EZENNEL MEGADOTTNAK TEKINTENDŐ) JOGOSULT ÁTRUHÁZNI, ENGEDMÉNYEZNI, ELADNI, ÁTVÁLLALTATNI VAGY ALVÁLLALKOZÁSBA ADNI AKÁR RÉSZBEN AKÁR EGÉSZBEN BÁRMELY MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEIT ÉS JOGAIT (BELEÉRTVE A KÖVETELÉSEKET) BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATÁRA VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLRE, AMELY ESETBEN A VEVŐ KÖTELES EGYÜTTMŰKÖDNI A SIGNIFY TÖREKVÉSÉVEL, BELEÉRTVE KÜLÖNÖSEN A RELEVÁNS INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSÁT, A DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSÁT ÉS A FIZETÉSEK TELJESÍTÉSÉT A SZÁMLÁKRA VAGY HARMADIK FELEK RÉSZÉRE A SIGNIFY ÁLTAL MEGADOTT TÁJÉKOZTATÁS SZERINT.

   16. Jogszabályoknak Való Megfelelés és Megvesztegetés Elleni Kikötés


   (a) A Vevő köteles mindenkor megfelelni, és minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítása érdekében, hogy üzleti partnerei megfeleljenek a vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályoknak, rendelkezéseknek, beleértve a vesztegetésellenes és korrupcióellenes szabályokat és intézkedéseket továbbá az Export szabályozásokat. Ennek megfelelően Vevő tisztességesen folytatja üzleti tevékenységét, és nem vesz részt semmilyen vesztegetés vagy korrupciós ügyben.

   (b) Amennyiben a Signify bármely jelzést kap az (a) pont szerinti kötelezettség megszegéséről, akkor a Vevő köteles együttműködni és a Signify-nak minden olyan információt megadni, amely lehetővé teszi a Signify számára, hogy ellenőrizze az ilyen jelzéseket és amennyiben az megalapozottnak bizonyul, akkor a 18. pontban foglaltak az irányadók.

   • 17. Egészség és Biztonság


   (a) A Felek kötelesek betartani minden a munkavállalókra és/vagy az alkalmazottakra vonatkozó egészségügyi és munkavédelmi, valamint a környezetük egészségvédelmére és közbiztonságára vonatkozó jogszabályt, szabályt és/vagy előírást. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai, megbízottai, vállalkozói vagy alvállalkozói Személyzet és más képviselők részére biztosítsák a biztonságos munkakörnyezetet és köteles végrehajtani a törvény által előírt és bármely egyéb olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek a balesetek a helyszínen való megelőzése és a Személyzet egészségének és biztonságának a helyszínen való biztosítása érdekében. Vevő köteles időben tájékoztatni Személyzetet a szükséges óvintézkedésekről a Signify-t pedig minden betartandó helyszín specifikus egészségügyi, munkavédelmi, biztonsági és környezetvédelmi követelményről és eljárásról. Signify jogosult, de nem köteles, hogy időről időre felülvizsgálja és ellenőrizze a vonatkozó egészségügyi, munkavédelmi, biztonsági és környezetvédelmi dokumentációt, eljárásokat és feltételeket a helyszínen.

   (b) Amennyiben a feltételek a helyszínen lényegesen eltérnek azoktól, amelyeket a Vevő közölt, vagy korábban ismeretlen fizikai feltételek a helyszínen lényegesen eltérnek azoktól, amelyek általában előfordulnak és általánosan elismertek, mint a Megállapodás szerinti munka jellegével vele járók, azt Módosításnak kell tekinteni.

   18. Szerződésszegés, Felfüggesztés és Felmondás


   (a) Abban az esetben, ha (i) a Vevő a Megállapodás vagy jelen Feltételek bármely rendelkezését megszegi, beleértve bármely esedékessé vált tartozásának elmulasztását az esedékességkor; vagy a Signify ésszerű feltételezése szerint a Vevő pénzügyi helyzete (vagy annak lényeges megváltozása) valószínűsíthetően érinti a Vevő képességét arra, hogy teljesítse a Megállapodásból eredő kötelezettségeit; vagy (iii) a  Vevő ellen fizetésképtelenségi, csőd (beleértve az átszervezést) felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, függetlenül attól, hogy a Vevő vagy egyéb személy kezdeményezte-e, (önkéntes vagy nem önkéntes), vagyonfelügyelő vagy vagyonfelügyelő került a Vevő élére, illetve bármely átruházás történik Vevő hitelezői javára; vagy (iv) a Vevő az üzleti tevékenységét beszüntette, vagy az fenyeget; vagy (v) a Vevő ellenőrzésére jogosult személy, vagy a tulajdonosa változik, akkor a Signify nyilatkozatával a Vevő összes fizetési kötelezettségét azonnal esedékessé teheti, beszámíthat bármely olyan összeget, mellyel a Signify vagy leányvállalata bármely megállapodás alapján tartozik a Vevőnek, beleértve a Vevő által adott előlegeket és óvadékokat, az esedékessé vált összegekkel szemben a 18. (b) pont szerint. Fentieken túl a Signify saját döntése alapján a Vevő értesítésével azonnali hatállyal felfüggeszthet bármely olyan teljesítést vagy attól elállhat (beleértve a termelést, a szállításokat, a Termékek üzembe helyezését és átadását, a garanciális kötelezettségek és a Szolgáltatások teljesítését), amelyet a Signify-nak teljesítenie kellene, vagy megszüntetheti a Megállapodást vagy annak bármely részét anélkül, hogy azért felelős lenne, vagy felfüggesztheti vagy visszavonhatja a Vevőnek ajánlott bármely hitelfeltételt. A Signify csak akkor élhet a jelen pont szerinti azzal a jogával, hogy a Megállapodást megszüntesse, ha a fenti (i) pontban meghatározott olyan esemény tekintetében, amely orvosolható, a Vevő nem orvosolja a szerződésszegést tizennégy (14) napon belül, vagy a (ii) pont szerinti esemény esetén a Vevő tizennégy (14) napon belül nem nyújt a Signify-nak bankgaranciát vagy egyéb olyan biztosítékot, amely kielégítő a Signify számára.

   (b) A Vevő köteles kártalanítani, védekezni és mentesíteni a Signify-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, alkalmazottait, jogutódait és engedményezettjeit  minden veszteségtől (beleértve az elmaradt nyereséget vagy forgalmat), a költségeket (beleértve a jogi költségeket és a befejezetlen termékekkel kapcsolatban felmerült költségeket), valamint az alábbi eseményekből eredő vagy azokkal kapcsolatos költségeket: (i)  a Megállapodás vagy a jelen Feltételek bármely rendelkezésének, vagy abban foglalt kötelezettségnek a Vevő általi megszegése, vagy a 18. a) pontban meghatározott egyéb események bekövetkezte; (ii) bármely harmadik fél igénye olyan veszteségért, kárért, sérülésért vagy halálért, amely a Termékek gondatlan használatából, alkalmazásából vagy telepítéséből ered, vagy azt állítják , vagy a Termék bármilyen olyan módosításából vagy a Terméknek nem megfelelő termékekbe való beépítéséből ered, amelyet a Signify nem hagyott jóvá a Vevő a vállalkozói, ügynökei, leányvállalatai vagy ügyfelei által, akiknek a Terméket értékesítették; vagy (iii) a Vevő nem felel meg a 7. b) pontjában foglaltaknak, mely esetben a költségek magukban foglalják a termékek, a rendszerek vagy egyéb berendezések kicserélésének teljes költségét.

   (c) A Megállapodás (idő előtti) megszűnése vagy lejárata esetén (i) a Vevő részére az e Megállapodás alapján biztosított valamennyi jog és licenc azonnali hatállyal megszűnik; (ii) a Vevő köteles visszaadni, törölni (beleértve az összes merevlemezt és memóriát), vagy megsemmisíteni (és egy megfelelően kinevezett tisztviselő által igazolni az ilyen megsemmisítést) a 13. pont szerint felfedett minden információt, ideértve a Termékekbe nem beágyazott szoftvert és azok összes példányát; (iii) visszaadni a Signify-nak a Vevő költségére minden olyan Terméket, amelyeknek a tulajdonjoga nem szállt át a Vevőre (a 7. pontnak megfelelően), valamint bármely más terméket, rendszert vagy eszközt, amelyet a Signify szállított és / vagy a használt a Szolgáltatások teljesítéséhez; és (iv) a Signify által az ilyen megszüntetés előtt elvégzett munkákhoz kötődő valamennyi tevékenységhez kapcsolódó összes ésszerű költséget és kiadást (beleértve az ésszerű nyereséget) esedékessé váltnak, fizetendőnek és vissza nem térítendőnek kell tekinteni.

   (d) A két (2) hónapot meghaladó időtartamú felfüggesztés esetén a 18. (c) (iv) pont rendelkezései is alkalmazandók minden olyan tevékenységre, amely az ilyen felfüggesztés előtti olyan munkához kapcsolódik, amelyet. a Signify végzett el, vagy részére végeztek el.

   (e) A Signify-t a jelen 18. pont szerinti jogok a Signify-t jogszabály vagy méltányossági jog alapján megillető egyéb jogain és jogorvoslati lehetőségein felül illeti meg.  A Megállapodás megszűnése esetén azon feltételek, amelyek azzal a szándékkal jöttek létre, hogy a Megállapodás megszűnése vagy lejárata után is hatályban maradjanak, a Megállapodás megszűnése után is hatályban maradnak. A megszűnés nem érinti a Felek azon jogait, amelyeket a megszűnés napján már megszereztek.

   19. Alkalmazandó Jog és Bíróság


   (a) Minden Megállapodásra, Ajánlatra és a jelen Feltételekre Magyarország joga az irányadó tekintet nélkül a kollíziós elvekre. Minden, olyan, egy Megállapodásból, vagy jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitát, amelyet nem lehetséges az egyik Félnek a vitás kérdés fennállásáról szóló értesítésétől számított 30 (harminc) napon belül jóhiszemű, békés tárgyalás útján rendezni, annak végleges eldöntésére a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság nem kizárólagos hatáskörébe kell utalni azzal, hogy a Signify bármikor jogosult bármely peres vagy egyéb eljárást indítani a Vevővel szemben az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt. Az Egyesült Nemzetek Egyezménye a Termékek Nemzetközi Kereskedelmére vonatkozó Szerződésekről nem alkalmazható.

   (b) Jelen 19. pontban megállapodottak semmilyen formában sem értelmezhetők, vagy magyarázhatók oly módon, hogy azok bármilyen formában korlátoznák bármelyik Felet az őt, az alkalmazandó jogszabályok alapján megillető ideiglenes intézkedés, méltányos jogorvoslat, illetve az ezek lehetőségét biztosító jogcselekmények igénybevételében, vagy hogy az esetleges fizetési kötelezettség elmulasztása esetén pert vagy egyéb eljárást indítson.

   20. Adatvédelem és az Adatok Felhasználása


   (a) Mindegyik félnek be kell tartania az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. Hacsak a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg a Signify (vagy alvállalkozói), nem kezelnek semmilyen azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt ("Személyes Adat") a Vevő részére vagy a Vevő nevében.  Abban az esetben, ha a Signify a saját jogszerű üzleti céljainak keretében kezeli a Személyes Adatokat, akkor azt a "Signify Vevő, Beszállító és Üzleti Partner Személyes Adataira Vonatkozó Adatvédelmi Szabályok" szerint teszi, amely elérhető a http://www.signify.com/global/privacy alatt a„Legal information" szakaszban.

   (b) A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Signify és leányvállalatai (vagy azok alvállalkozói) a Termékek és Szolgáltatások által létrehozott információkat és adatokat gyűjthetnek (beleértve harmadik fél által gyártott terméket, szolgáltatást vagy rendszert, melyet a Termékkel és / vagy Szolgáltatással együtt bocsátottak rendelkezésre) és / vagy azok használatáról ("Használati Adatok"). A Signify a Megállapodás hatálya alatt és az után is ellenszolgáltatás nélkül, a saját belátása szerint, bármilyen célra jogosult használni a Használati Adatokat beleértve különösen a más adatokkal való összesítést, összeállítást, a szellemi tulajdon vagy származtatott művek létrehozását, a Használati Adatok módosítását vagy adaptálását a Termékek és Szolgáltatások nyújtása, fenntartása és javítása, valamint új termékek, funkciók vagy szolgáltatások kifejlesztésére céljából. Hacsak a Megállapodás, az EULA vagy a További Felhasználási Feltételek másként nem rendelkezik, a Signify biztosítja, hogy a Használat Adatok felhasználása során nem kezel olyan Személyes Adatot, amely lehetővé tenné a Vevő, egy társaság vagy szervezet azonosítását.

   21. Záró Rendelkezések


   (a) A jelen Feltételek vagy egy Megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti azok bármely más rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát, amelyek mindegyike továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad. Abban az esetben, ha ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság kerül megállapításra, akkor Felek törekednek arra, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés (eke)t olyan érvényes rendelkezésekkel helyettesítsék, amelyek a legközelebb állnak az érvénytelennek bizonyult rendelkezés(ek) eredeti szándékához. Vevő ésszerű határidőn belül köteles segítséget nyújtani a Signify-nak abban, hogy ellenőrizze, hogy a Vevő megfelel-e a Megállapodás rendelkezéseinek.

   (b) A jelen Feltételekben meghatározott Signify-t megillető bármely jog nem érinti a Signify-t a Megállapodás, törvény vagy méltányossági jog alapján megillető bármely jogot vagy jogorvoslati lehetőséget. Vevő tudomásul veszi, hogy a Signify N.V. és bármelyik leányvállalata harmadik fél kedvezményezett, és mint ilyen az abból eredő összes előnyök céljából érvényesítheti a Megállapodás rendelkezéseit, beleértve a jelen Feltételeket is. Bármelyik Fél mulasztása vagy késedelme a jelen Feltételek vagy egy Megállapodás bármely rendelkezésének érvényesítésére nem jelenti az arról vagy annak érvényesítéséről való lemondást.

   (c) A Megállapodás feltételei (beleértve a jelen Feltételeket és bármely más, annak részét képező feltételt) tartalmazzák a Felek közötti a Termékek eladására és Szolgáltatások nyújtására vonatkozó teljes megállapodást és hatályon kívül helyez minden korábbi ígéretet, megállapodást, nyilatkozatot, kötelezettségvállalást vagy ráutaló magatartást, melyet akár szóban akár írásban a Signify és Vevő között annak tárgyában tettek.  A felek kifejezetten elismerik, hogy a Megállapodás megkötésekor semmilyen olyan nyilatkozatra nem támaszkodnak, amelyet nem tettek a Megállapodás részévé. A Megállapodás csak írásban és minkét Fél erre jogosult képviselőjének aláírásával módosítható, ellenkező esetben egyik felet sem kötelezi.

   (d) Az árakat és feltételeket érintő nyomdahibák és elírások javíthatók.

   Signify Hungary Kft. – 2019. februári verzió